Ses onlaýn onlaýn kesiň

Wagtynda kesmek

Ses faýlyny millisekunt takyklygy bilen kesmek üçin başlangyç we ahyrky wagty saýlap bilersiňiz.

Çeýe bezeg görnüşleri

Hyzmatymyz, ses faýlynyň saýlanan böleklerini saklamak ýa-da aýyrmak mümkinçiligini goşmak bilen dürli kesiş opsiýalaryny goldaýar.

Dürli formatlar üçin goldaw

MP3, WAV, FLAC, AAC we başga-da köp sanly meşhur ses formatlaryny goldaýarys, faýllaryňyzy isleýän görnüşiňize kesmäge mümkinçilik berýär.

Çalt gaýtadan işlemek

Hyzmatymyz, gysga wagtda netijäni almaga mümkinçilik berýän ses faýllaryny çalt gaýtadan işlemegi üpjün edýär.

Pleönekeý we duýgur interfeýs

Ses faýllaryny gereksiz kynçylyklar bolmazdan aňsatlyk bilen ýüklemäge, kesmäge we ýatda saklamaga mümkinçilik berýän ulanyjy üçin amatly we içgin interfeýs döretdik.

Maglumat howpsuzlygy

Maglumatlaryňyzyň gizlinligini goraýarys we ýüklenen ähli ses faýllarynyň gaýtadan işlenenden soň serwerlerimizden pozulmagyny üpjün edýäris.

Ses redaktorynyň beýany

  • Bir adam halaýan sazyny diňläp otyrka, horuny telefon jaňy hökmünde ulanmagy ýüregine düwdi. Onlaýn ses kesmek guralyndan peýdalanyp, islän bölegini çalt çykardylar we her jaň bilen şatlyk getirip, gadjetine geçirdiler.
  • Korporatiw tanyşdyryş üçin materiallary taýýarlaýan bir dolandyryjy, uzyn aýdym ýazgysynyň aşa köp boljakdygyna düşündi. Onlaýn ses kesiş guraly, ýatdan çykmajak bölümi çalt saýlamaga mümkinçilik berdi, prezentasiýany gysga we täsirli etdi.
  • Täze podkast bölümini redaktirlän mahaly, awtor giňişleýin söhbetdeşlikden diňe iň täsirli we möhüm pursatlara ünsi jemlemek isledi. Onlaýn ses kesmek hyzmaty oňa wagt tygşytlady we diňleýjileri esasy nokatlara gönükdirdi.
  • Bilim kursuny taýýarlaýan mugallym, okuwçylaryň gysga we düşnükli ses segmentleri bilen has gowy düşünjekdigine düşündi. Ses kesmek guraly oňa leksiýalaryny çalt uýgunlaşdyrmaga mümkinçilik berdi we has siňdirildi.
  • Meditasiýa tälimçisi, dürli sazlaryň diňe köşeşdiriji böleklerini öz içine alýan täsin ses gollanmasyny düzmegi maksat edinýär. Onlaýn ses kesmek hyzmaty oňa çuňňur dynç almak we oýlanmak üçin ajaýyp ses ýygyndysyny ýygnamaga kömek etdi.
  • Jübi programmasyny dörediji, üýtgeşik ses habarnamasy bilen ulanyjy tejribesini ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Gural eseriniň bir bölegini we onlaýn ses kesmek guralyny ulanyp, programmany aýratynlaşdyryp, pikirini çalt durmuşa geçirdi.
Goldaw formatlary:
.3g2
.3gp
.3gpp
.aac
.ac3
.aif
.alac
.amb
.amr
.ape
.aud
.avi
.bik
.bin
.caf
.divx
.dts
.flac
.gdv
.m4a
.m4b
.m4p
.m4r
.mid
.mkv
.mov
.mp3
.mp4
.mpc
.mpeg
.mxf
.oga
.ogg
.ogv
.oma
.opus
.tgv
.vid
.voc
.vp6
.wav
.webm
.wma
.wv